Koszyk0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin
ZAMÓWIENIA TELEFONICZNE:

Kliknij i zadzwoń: 696 197 817
Możliwość zamówień od 8:00 do 17:00
PROFESJONALNA POMOC:

Masz pytanie: dieselmasz@gmail.com
Odpowiemy tak szybko jak do możliwe
SZYBKA WYSYŁKA:

90% zamówień wysyłamy w 24h
Wszystkie nasze paczki są solidnie pakowane

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego

Sklep internetowy Diesel-Maszl działający pod adresem http://www.diesel-masz.com.pl

DIESEL-MASZ
Słoneczna 10
08-106 Zbuczyn
Tel.: 696 197 817
E-mail: dieselmasz@o2.pl 

wpisany do Centralnej Ewidencjii Działalnosci Gospodarczej  przez Wójt Gminy Zbuczyn NIP: 821-253-56-84


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1. DEFINICJE
Diesel-masz.pl Prowadzony przez DIESEL-MASZ sklep internetowy, w ramach którego świadczone są Sprzedaż i Ekspozycja oraz inne usługi z tym związane, utrzymywany  w domenie www.diesel-masz.pl

Towar
Rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem Sprzedaży lub Ekspozycji, zgodnie z Regulaminem.

Użytkownik
Podmiot, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał Rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niego Konto i tym samym uzyskał on dostęp do usług świadczonych przez Agropomoc.pl na zasadach określonych w Regulaminie.

Klient
Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia (przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego), która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia.

Konto
Konto (Konto Klienta) – podstrona serwisu Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi oraz kontrolować i zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień.

Rejestracja
Procedura zakładania konta klienta konieczna do korzystania, składania zamówień, ze sklepu internetowego.


Regulamin
Regulamin DIESEL-MASZ.PL

Artykuł 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W Diesel-masz.pl

2.1. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, która ukończyły co najmniej 13 rok życia (przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego) ,która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia. Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych.

2.2. Osoby fizyczne, w celu Rejestracji, powinny przeczytać i zaakceptować regulamin oraz wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie loginu, adresu e-mail, hasła oraz przepisanie kodu zabezpieczającego. Profil zostaje automatycznie założony. W celu jego aktywacji należy kliknąć na link w zwrotnej wiadomości e-mail. Po potwierdzeniu rejestracji profil Użytkownika jest aktywny. Po zalogowaniu użytkownik powinien uzupełnić dane kontaktowe, widoczne w "Edycji profilu" w celu uzupełnienia danych osobowych: swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego. Osoby fizyczne korzystające z Diesel-masz.pl w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zobowiązane są również podać nazwę (firmę), pod którą prowadzą działalność gospodarczą, dane teleadresowe oraz NIP.

2.3. Rejestracji osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 2.1, a także wszystkich dalszych czynności tego podmiotu w Diesel-masz.pl, może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania w jej imieniu wszelkich czynności związanych z Rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Użytkownika. W celu Rejestracji osoba ta powinna przeczytać i zaakceptować regulamin oraz wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie loginu, adresu e-mail, hasła oraz przepisanie kodu zabezpieczającego. Profil zostaje automatycznie założony. W celu jego aktywacji należy kliknąć na link w zwrotnej wiadomości e-mail. Po potwierdzeniu rejestracji profil Użytkownika jest aktywny. Po zalogowaniu użytkownik powinien uzupełnić dane kontaktowe, widoczne w "Edycji profilu" w celu uzupełnienia danych osobowych: swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego. Osoby fizyczne korzystające z l w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zobowiązane są również podać nazwę (firmę), pod którą prowadzą działalność gospodarczą, dane teleadresowe oraz NIP.


2.4. Użytkownik może usunąć swoje konto w dowolnym momencie. 

2.5. W wyniku prawidłowej Rejestracji DIESEL-MASZ tworzy dla Użytkownika Konto przypisane do adresu e-mail podanego podczas Rejestracji. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu w Diesel-masz.pl adresu e-mail i hasła (logowanie).

2.6. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.

2.7. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta Firmowego osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. Konta są niezbywalne.

Artykuł 3. OPISY I ZDJECIA PRODUKTÓW

3.1 Wszelkie informacje dotyczące towarów, zawarte na stronie www.diesel-masz.pl, kierowane przez DIESEl-masz do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do podjęcia rokowań.
3.2. Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą czasami różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu. 


II. KUPNO

Artykuł 4. ZAWIERANIE UMÓW KUPNA

DIESEL-MASZ, jako operator Diesel-masz.pl, umożliwia Użytkownikom oraz innym podmiotom zawieranie umów Kupna Towarów na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia Użytkownikom oraz innym podmiotom odpowiednie narzędzia systemowe. Firma jest stroną transakcji dokonywanych pomiędzy Użytkownikami i gwarantuje wykonanie umowy sprzedaży Towaru. Firma zastrzega sobie prawo do zrealizowania zamówienia w pózniejszym terminie w przypadku gdy z przyczyn losowych jest  niemozliwa. ( np. stwierdzenie uszkodzenia przed wysyłka lub odkrycie wady produktu, ) Firma. Dalszy tok postępowania strony ustalają indywidualnie. 

Artykuł 5. PRZEBIEG ZAKUPÓW

5.1. Użytkownik bierze udział w zakupie poprzez dodanie interesujących go Towarów do koszyka i  wybór opcji "kup". W celu dokonania czynności należy uzupełnić odpowiedni formularz na stronie Sprzedaży, następnie zweryfikować jego treść i potwierdzić swój wybór.

5.2. Do ceny ustalonej zgodnie z niniejszym artykułem Sprzedający dolicza jedynie koszty przesyłki bądź transportu. Poza powyższymi, Sprzedający nie może doliczać jakichkolwiek innych kwot podwyższających cenę należną od Kupującego. Otrzymanie wiadomosci elektronicznej wraz z potwierdzeniem zamówienia ozanacza ze towar jest na stanie i może zostać wysłany do kupujacego.

 

Artykuł 6. Sposób odbioru

6.1. W chwili odbioru przesyłki zacheca się by klient  sprawdził czy jest ona oryginalnie zapakowana. Klient powinien sprawdzić czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności w obecności osoby dostarczającej towar. warunkiem Rozpatrzenie reklamacji ilościowej bądź jakościowej jest spisanie "Druku Reklamacji". Z chwilą pokwitowania odbioru na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

6.2. W chwili odbioru przesyłki Odbiorca powinien sprawdzić czy opakowanie nie zostało uszkodzone. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania lub stwierdzenia prób otwarcia przesyłki, należy spisać w obecności kuriera protokół odbioru (reklamacji), na którym musi się podpisać kurier i niezwłocznie skontaktować się z naszą firmą. Protokół odbioru (reklamacji) spisany w obecności pracownika firmy kurierskiej jest przydatny do uznania ewentualnych reklamacji.

6.3.. Przyjęcie przez Państwa przesyłki bez zastrzeżeń może spowodować wygaśniecie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia od firmy transportowej

6.4.. Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Klient, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania "Druku Reklamacji". Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne, powstałe podczas transportu, nie będą rozpatrywane bez poprawnie wypełnionego protokołu szkody z kurierem dostarczającym przesyłke.

Artykuł 7. ZAWARCIE UMOWY

7.1. Zawarcie umowy pomiędzy DIESEL-MASZ  a Kupującym następuje z chwilą potwierdzenia przez Kupującego skorzystania z opcji „Zamów”, o czym Kupujący jest automatycznie powiadamiany. Po zawarciu umowy dalszy tok postępowania kontrahentów wynika z wybranych przez Kupującego opcji i  obowiązujących przepisów prawa.

7.2. Formy zapłaty, spośród udostępnionych, określa Kupujący. SKITKA udostępnia następujące formy zapłaty:

7.2.1. Przedpłata przelewem.
W tym przypadku należy dokonać przedpłaty za zamówiony Towar i jego transport na konto firmy DIESEL-MASZ

7.2.2. Płatność przy odbiorze
Kupujacy płaci za towar w momenci jej odbioru.

7.3. Jeżeli ważność umowy zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych przepisami prawa, np. zawarcie umowy wymaga formy pisemnej bądź innej formy szczególnej, zarówno Kupujący, jak i firma, po potwierdzeniu przez Kupującego skorzystania z opcji Kup, może dochodzić zawarcia tej umowy.

Artykuł 8.  GWARANCJA, ODSTĄPIENIE OD UMOWY I REKLAMACJE

8.1. Każdy towar zakupiony na www.diesel-masz.pl  objęty jest od 12 do 24 miesięczną gwarancją

8.2.  W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym (chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu), tj. w okresie liczonym od dnia wydania Konsumentowi Towaru nie może dojść do: 
mechanicznego uszkodzenia Towaru (w szczególności: obicie, pęknięcie, zalanie) lub wystąpienia braku jakiegokolwiek z tych elementów Towaru, które stanowią jego integralną część w znaczeniu technologicznym lub funkcjonalnym, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności Towaru z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.). 

8.3. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Konsument.

8.4.  Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni. 
8.5.  Zgodnie z ustawą z 30 maja 2014 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za  szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22 z 2000 r., poz. 271) Klient, który jako Konsument  zawarł ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży we własnym imieniu, ma prawo odstąpienia  od umowy bez podania przyczyny, poprzez złożenie oświadczenia w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien być opakowany w oryginalne  opakowanie, a sam produkt oraz akcesoria  nieuszkodzone i nie noszące śladów używania ani montażu. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres: DIESEL-MASZ SŁoneczna 10 08-106 Zbuczyn


8.6. Dokonując zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący zobowiązany jest szczegółowo wskazać oznaczenie partii, w skład której wchodził wadliwy przedmiot oraz zabezpieczyć wadliwe elementy do kontroli. 

8.7. Klient sporządza protokół reklamacyjny, zawierający opis przedmiotu i stwierdzonych wad, a nadto zabezpiecza reklamowane elementy. Po wykryciu wady ewentualne przystępowanie lub kontynuowanie montażu elementów zawierających wady następuje na wyłączne ryzyko Kupującego.

8.8. Po zgłoszeniu reklamacji zostanie zbadana, przez uprawniony podmiot, zasadność zgłoszonych wad. 

8.9. W ramach odpowiedzialności  za wady fizyczne, DIESEL-MASZ zobowiązuje się wydać towar wolny od wad.

7.10. Dla skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji Kupujący obowiązani są przestrzegać załączonej do przedmiotu dystrybucji instrukcji producenta dotyczącej montażu i konserwacji. 

8.11. DIESEL-MASZ udziela gwarancji w okresie od 1 do 2 lat od daty odbioru przez Kupującego przedmiotu zakupu, zgodnie z warunkami wskazanymi w karcie gwarancyjnej.

Artykuł 9. INNE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

9.1. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach dieselmasz.pl powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.

9.2. Użytkownicy powinni we własnym zakresie archiwizować na trwałym nośniku informacje o dokonywanych w ramach Diesel-masz.pl transakcjach.

9.3. Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych Diesel-masz.pl, w tym do logo "Diesel-masz.pl" oraz prawa własności przemysłowej umieszczone w DIESEL-MASZ, przysługują DIESEL-MASZ Tomasz Wierzejski. Zabronione jest wykorzystywanie elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących DIESEL-MASZ za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub za zgodą DIESEL-MASZ

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 10. PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ

10.1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Diesel-MASZ zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 


Artykuł 11. ZMIANY REGULAMINU

DIESEL-MASZ może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Diesel-masz.pl Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez firme, z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.


Artykuł 12. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

12.1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez DIesel-MASZ  lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

12.2. Reklamację można złożyć w formie pisemnej za pomocą formularza kontaktowego.

12.3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Diesel-masz zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

12.4. Diesel-Masz rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Diesel-Masz może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 30 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

12.5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Diesel-Masz może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika.

Artykuł 13. SPORY
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

Artykuł 14. WAŻNOŚĆ

Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

Artykuł 15 Ochrona danych osobowych

  1.            Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.

                2.            Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

            3.            Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.

                4.            Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

                5.            Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

                6.            Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.

                7.            Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.


Przejdź do strony głównej
Copyright © 2024 DIESEL-MASZ / Realizacja: follow.pl
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
USTAWIENIA
ZGADZAM SIĘ